The Team|Екип|Команда

  • септември 11, 2011

[lang_bg]Проектантски екип :
 

Арх. Елена Иванова Христова – Пактиавал – управител
Завършила 1998 г. в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
Магистратура в катедра „История и теория на архитктурата”.
Специализация: Опазване и адаптация на паметниците на архитектурата.
Публикации в Списания Идеален дом, Кухнята, НАШ ДОМ.
 
 

Арх. Фарид Пактиавал
Завършил 1997 г. в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Магистратура в катедра ”История и теория на архитектурата”
Сериозен опит като ръководител на екип и експерт в проекта за строителството на метростанции от I и II метродиаметър.
Награди и публикации : Строителство и градът.
 
 

Арх. Виктория Йончева
Тя завършва УАСГ в началото на 2014 г. в катедра „Градоустройство“. Виктория се присиединява към екипа на „Пактиавал Архитекти“ през 2013 г. и оттогава взема участие в идейни и работни проекти за метростанции, градоустройствен дизайн и интериорни проекти за казина. Виктория се занимава и с архитектурни и интериорни визуализации.
 
 

Арх. Ботьо Димитров
Той завършва УАСГ в началото на 2015 г. в катедра „Градоустройство“. През 2011-2012 г. Ботьо прекарва два семестъра по програма Еразъм в Брюксел, Белгия, а през пролетта и лятото на 2014 г. той е стажант в организация с нестопанска цел в Лондон.
Ботьо се присъединява към екипа през 2015 г. и взема участие в проекти за жилищни сгради и градоустройствен дизайн.
 
 
Арх-инж Румяна Kостадинова
През 2010 г. завършва строителство на сгради и съоръжения със специализация строителни конструкции, степен магистър във Висше Строително Училище „ Любен Каравелов „ – гр. София
През 2012 г. дипломира специалност архитектура, степен магистър във Висше Строително Училище „ Любен Каравелов „ – гр. София
Конкурси: “Bauhaus.Solar AWARD 2011”
 
[/lang_bg]
[lang_en]Design Team:

Arch. Elena Ivanova Hristova – Paktiawal Manager
Graduated from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia in 1998.
Has a Master’s degree in the Department „History and Theory of Architecture.“
Specialization: Conservation and adaptation of architectural monuments.
Publications: In Magazines “Ideal Home, Kitchen, OUR HOME.”
 
 

Arch. Farid Paktiawal
Graduated from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia in 1997.
Has a Master’s degree in the Department „History and Theory of Architecture.“ A strong team leader and expert in the project for the construction of stations I and II metrodiameter.
Awards and Publications: “Civil Engineering and the City.”
 
 

Arch. Victoria Yoncheva
She graduated the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in the beginning of 2014. Victoria has a Master’s degree in the „Urban Planning“ department at UACEG.
She joined the team in 2013. Since then she takes part in projects for metrostations, urban planning designs and casino interiors. Victoria also enjoys making 3d graphics for all types of projects.
 
 

Arch. Botyo Dimitrov
He graduated the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in the beginning of 2015. Botyo has a Master’s degree in the „Urban Planning“ department at UACEG. In 2011-2012 he studied two semesters on an Erasmus exchange program in KU Lueven, Brussels, Belgium. Intern in the non-profit organisation public works (spring-summer 2014).
He joined the team in 2015. Botyo takes part in projects for reconversion of residential buildings and urban designs.
 
 
Arch-Eng R. Kostadinova
In 2010, he completed the construction of buildings and facilities specialized structures.
Has a Master’s degree in architecture from the Higher School of Civil Engineering „L.Karavelov“ – Sofia
Competitions: „Bauhaus.Solar AWARD 2011“
[/lang_en]
[lang_ru]Коллектив проектантов:
 

Арх. Елена Иванова Христова–Пактиавал – управитель
Окончила в 1998 г. Университет Архитектуры, Строительства и Геодезии.
Защитила магистратуру в департамент „История и теория архитктуры”.
Специализация: Сохранение и адаптация памятников архитектуры.
Публикации в журналах Идеальный дом, Кухня, НАШ ДОМ.
 
 

Арх. Фарид Пактиавал
Окончил в 1997 г. Университет Архитектуры, Строительства и Геодезии.
Защитил магистратуру в департамент„История и теория архитктуры”.
Имеет сериозный опыт как руководитель коллектива и эксперт в проекте строительства метростанций I-го и II-го метродиаметров.
Награды и публикации: Строительство и город.
 
 

Арх. Виктория Йончева
Окончила в 2014 г. в Университет Архитектуры, Строительства и Геодезии.
Защитила магистратуру в департамент ”Градостроительства”.
 
 

Арх. Ботьо Димитров
Окончил в 2015 г. в Университет Архитектуры, Строительства и Геодезии.
Защитил магистратуру в департамент ”Градостроительства“.
 
 
Арх-инж. Румяна Kостадинова
В 2010 г. окончила строительство зданий и сооружений со специализацией строительные конструкции, защитила степень магистра в Высшем Строительном Училище „Любен Каравелов“ – г. София.
В 2012 г. защитила диплом по специальности архитектура, степень магистра в Высшем Строительном Училище „Любен Каравелов“ – г. София.
Конкурсы: “Bauhaus.Solar AWARD 2011”
[/lang_ru]

Got Something To Say!

BACK TO TOP